• mochi logo

Luyện nghe IELTS Intensive Listening với MochiVideo

How do elite performers automate their habits? - Những nghệ sĩ ưu tú tự động hóa thói quen của mình như thế nào?

feature image

Luyện nghe từ vựng
trước khi nghe video nhé!

1
checked icon

Nghe bắt âm

2
checked icon

Nghe vận dụng

3
checked icon

Nghe chi tiết

Phần 1.1: Nghe từ vựng
ability (n)
phonetic img
/əˈbɪləti/
Năng lực, tố chất
There's no doubting her ability.
ability (n)
phonetic img
/əˈbɪləti/
Năng lực, tố chất
- There's no doubting her ability.
automatic (adj)
phonetic img
/ˌɔːtəˈmætɪk/
Tự động
These automatic cameras have a special focusing mechanism.
automatic (adj)
phonetic img
/ˌɔːtəˈmætɪk/
Tự động
- These automatic cameras have a special focusing mechanism.
beneficial (adj)
phonetic img
/ˌbenɪˈfɪʃl/
Có lợi, tốt
Vegetables is beneficial to our health.
beneficial (adj)
phonetic img
/ˌbenɪˈfɪʃl/
Có lợi, tốt
- Vegetables is beneficial to our health.
capability (n)
phonetic img
/ˌkeɪpəˈbɪlət̮i/
Năng lực, khả năng
The company must maximize its manufacturing capability to compete with its competitors.
capability (n)
phonetic img
/ˌkeɪpəˈbɪlət̮i/
Năng lực, khả năng
- The company must maximize its manufacturing capability to compete with its competitors.
conscious (adj)
phonetic img
/ˈkɑːnʃəs/
(Ý nghĩ, hành vi) có tính toán kỹ lưỡng, cẩn trọng
She made a conscious decision to spend more time with her family.
conscious (adj)
phonetic img
/ˈkɑːnʃəs/
(Ý nghĩ, hành vi) có tính toán kỹ lưỡng, cẩn trọng
- She made a conscious decision to spend more time with her family.
decision (n)
phonetic img
/dɪˈsɪʒn/
Quyết định
He made a decision that he would not join the project.
decision (n)
phonetic img
/dɪˈsɪʒn/
Quyết định
- He made a decision that he would not join the project.
deliberate (adj)
phonetic img
/dɪˈlɪbərət/
Cố ý, có chủ ý
This was a deliberate piece of misinformation.
deliberate (adj)
phonetic img
/dɪˈlɪbərət/
Cố ý, có chủ ý
- This was a deliberate piece of misinformation.
differentiate (v)
phonetic img
/ˌdɪfəˈrenʃieɪt/
Phân biệt
We do not differentiate between our employees on the basis of their race, religion, or national origin.
differentiate (v)
phonetic img
/ˌdɪfəˈrenʃieɪt/
Phân biệt
- We do not differentiate between our employees on the basis of their race, religion, or national origin.
disruption (n)
phonetic img
/dɪsˈrʌpʃn/
Sự gián đoạn, sự phá vỡ
Telecommuting allows employees to work on tasks that may be difficult to complete in an office full of disruptions.
disruption (n)
phonetic img
/dɪsˈrʌpʃn/
Sự gián đoạn, sự phá vỡ
- Telecommuting allows employees to work on tasks that may be difficult to complete in an office full of disruptions.
domain (n)
phonetic img
/dəʊˈmeɪn/
Phạm vi, lĩnh vực
Marketing matters are her domain.
domain (n)
phonetic img
/dəʊˈmeɪn/
Phạm vi, lĩnh vực
- Marketing matters are her domain.
elite (adj)
phonetic img
/ɪˈliːt/
Tinh nhuệ, ưu tú
These elite forces are the best equipped and trained in the world.
elite (adj)
phonetic img
/ɪˈliːt/
Tinh nhuệ, ưu tú
- These elite forces are the best equipped and trained in the world.
exert (v)
phonetic img
/ɪɡˈzɜːrt/
Nỗ lực, cố gắng
In order to be successful he would have to exert himself.
exert (v)
phonetic img
/ɪɡˈzɜːrt/
Nỗ lực, cố gắng
- In order to be successful he would have to exert himself.
habit (n)
phonetic img
/ˈhæbɪt/
Thói quen
He needs to change his eating habits.
habit (n)
phonetic img
/ˈhæbɪt/
Thói quen
- He needs to change his eating habits.
habitually (adv)
phonetic img
/həˈbɪtʃuəli/
Một cách đều đặn, thường xuyên
She habitually wore the dark glasses.
habitually (adv)
phonetic img
/həˈbɪtʃuəli/
Một cách đều đặn, thường xuyên
- She habitually wore the dark glasses.
high-level (adj)
phonetic img
/ˌhaɪ ˈlevl/
Ở cấp cao, bậc cao
She holds a high-level position.
high-level (adj)
phonetic img
/ˌhaɪ ˈlevl/
Ở cấp cao, bậc cao
- She holds a high-level position.
innate (adj)
phonetic img
/ɪˈneɪt/
Bẩm sinh
Everyone was impressed by his innate sense of humor.
innate (adj)
phonetic img
/ɪˈneɪt/
Bẩm sinh
- Everyone was impressed by his innate sense of humor.
performance (n)
phonetic img
/pərˈfɔːrməns/
Thành tích
The school board evaluated the teacher's education performance based on student test scores and attendance rates.
performance (n)
phonetic img
/pərˈfɔːrməns/
Thành tích
- The school board evaluated the teacher's education performance based on student test scores and attendance rates.
practice (n)
phonetic img
/ˈpræktɪs/
Sự thực hành, luyện tập
My brother has football practice every Sunday morning.
practice (n)
phonetic img
/ˈpræktɪs/
Sự thực hành, luyện tập
- My brother has football practice every Sunday morning.
professional (adj)
phonetic img
/prəˈfeʃənl/
Chuyên nghiệp
In addition to professional clinical services, the hospital may choose to contract for support services from the physician practice.
professional (adj)
phonetic img
/prəˈfeʃənl/
Chuyên nghiệp
- In addition to professional clinical services, the hospital may choose to contract for support services from the physician practice.
repetition (n)
phonetic img
/ˌrepəˈtɪʃn/
Sự nhắc lại, sự lặp lại, sự tái diễn
Constant repetition makes it easier to learn how to spell a word.
repetition (n)
phonetic img
/ˌrepəˈtɪʃn/
Sự nhắc lại, sự lặp lại, sự tái diễn
- Constant repetition makes it easier to learn how to spell a word.
seamless (adj)
phonetic img
/ˈsiːmləs/
Liền mạch
She needs to hear a seamless flow of talk.
seamless (adj)
phonetic img
/ˈsiːmləs/
Liền mạch
- She needs to hear a seamless flow of talk.
skill (n)
phonetic img
/skɪl/
Kỹ năng
Pottery making needs a lot of professional skills.
skill (n)
phonetic img
/skɪl/
Kỹ năng
- Pottery making needs a lot of professional skills.
training (n)
phonetic img
/ˈtreɪnɪŋ/
Sự huấn luyện
She is in training for the city's marathon.
training (n)
phonetic img
/ˈtreɪnɪŋ/
Sự huấn luyện
- She is in training for the city's marathon.
willpower (n)
phonetic img
/ˈwɪlpaʊər/
Sự quyết tâm, ý chí
It took a lot of willpower to stay calm.
willpower (n)
phonetic img
/ˈwɪlpaʊər/
Sự quyết tâm, ý chí
- It took a lot of willpower to stay calm.
top banner

Lộ trình 30 ngày luyện nghe Intensive Listening

Ngày
0
star solid
star solid
star solid
Ngày
1
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
2
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
3
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
4
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
5
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
6
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
7
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
8
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
9
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
10
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
11
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
12
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
13
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
14
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
15
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
16
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
17
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
18
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
19
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
20
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
21
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
22
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
23
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
24
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
25
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
26
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
27
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
28
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
29
star solid
star solid
star solid
closed day
Ngày
30
star solid
star solid
star solid
closed day
Luyện
tập
closed day
video feature imgvideo feature img
How do elite performers automate their habits? - Những nghệ sĩ ưu tú tự động hóa thói quen của mình như thế nào?
Chưa học
03:37
video feature imgvideo feature img
Late nights: Bad for health?: BBC News Review - Thức khuya có tốt cho sức khỏe?
Chưa học
07:03
video feature imgvideo feature img
What's the best country to live in? | TED - Đất nước nào đáng sống nhất?
Chưa học
04:02